لۆجیک دیزاین 0

نۆت گەیت ——————————————————————————————- ئاند گەیت ——————————————————————————————- ناند گەیت —————————————————————————————— ئۆر گەیت —————————————————————————————— نۆر گەیت —————————————————————————————— ئێکس ئۆر گەیت…زیاتر

1 9 10 11 12